1 工业继电器
1.1  R2M-接点2C-容量5A-PCB,插入式安装
1.2 R2N(2-2)-接点2C-容量12A-插入式安装
1.2.1  R2N(2-1)
1.2.2  R2N(2-2)
1.3 R3N(2-2)-接点3C-容量10A-插入式安装
1.3.1  R3N(2-1)
1.3.2  R3N(2-2)
1.4 R4N(4-4)-接点4C-容量7A-PCB,插入式安装
1.4.1  R4N(4-1)
1.4.2  R4N(4-2)
1.4.3  R4N(4-3)
1.4.4  R4N(4-4)
1.5 R15_4C(5-5)-接点4C-容量10A-插入式安装
1.5.1  R15_4C(5-1)
1.5.2  R15_4C(5-2)
1.5.3  R15_4C(5-3)
1.5.4  R15_4C(5-4)
1.5.5  R15_4C(5-5)
1.6  R20-接点1A,2A-容量25A,30A-插入式安装
1.7  R30N-接点1A,1C-容量30A-PCB安装
1.8  R40N-接点1C,2A-容量40A-PCB安装
1.9  RG25-接点2A-容量25A-面板安装
1.10 R15_2C_3C(5-5)-接点2C,3C-容量10A-插入式安装
1.10.1  R15_2C_3C(5-1)
1.10.2  R15_2C_3C(5-2)
1.10.3  R15_2C_3C(5-3)
1.10.4  R15_2C_3C(5-4)
1.10.5  R15_2C_3C(5-5)
1.11  RS35/RS50-接点2A-容量35A,50A-PCB安装
1.12  RUC-接点2A,2C,3A,3C-容量16A-PCB,插入式安装
1.13 RUC-M(12-12)-接点1A,2A-容量16A-PCB,插入式安装
1.13.1  RUC-M (12-1)
1.13.2  RUC-M (12-2)
1.13.3  RUC-M (12-3)
1.13.4  RUC-M (12-4)
1.13.5  RUC-M (12-5)
1.13.6  RUC-M (12-6)
1.13.7  RUC-M (12-7)
1.13.8  RUC-M (12-8)
1.13.9  RUC-M (12-9)
1.13.10  RUC-M (12-10)
1.13.11  RUC-M (12-11)
1.13.12  RUC-M (12-12)
1.14 RY2(3-3)-接点2C-容量12A-插入式安装
1.14.1  RY2(3-1)
1.14.2  RY2(3-2)
1.14.3  RY2(3-3)
2 微型继电器
2.1 RM12(2-2)-接点1A,1B,1C-容量8A-PCB安装
2.1.1  RM12(2-1)
2.1.2  RM12(2-2)
2.2  RM12N-接点1A,1C-容量10A-PCB安装
2.3  RM32N-接点1A,1C-容量5A-PCB安装
2.4 RM40(2-2)-接点1A,1C-容量5A,8A-PCB安装
2.4.1  RM40(2-1)
2.4.2  RM40(2-2)
2.5  RM45N-接点1A,1C-容量5A-PCB安装
2.6  RM50N-接点1A,1C-容量12A-PCB安装
2.7  RM51-接点1A,1C-容量10A-PCB安装
2.8 RM699BV(2-2)-接点1A,1C-容量6A-PCB,PCB&sockets安装
2.8.1  RM699BV(2-1)
2.8.2  RM699BV(2-2)
2.9 RM83(2-2)-接点1a,1b,1c-容量16A-DIP
2.9.1  ★RM83(2-1)
2.9.2  RM83(2-2)
2.10 RM84(3-3)-接点2A,2C-容量8A-PCB&sockets安装
2.10.1  ★RM84(3-1)
2.10.2  ★RM84(3-2)
2.10.3  ★RM84(3-3)
2.11 ★RM85(3-3)
2.11.1  ★RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
2.11.2  RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
2.11.3  ★RM85(3-3)RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
2.12  RM85 faston-接点1A-容量20A-PCB安装
2.13  RM85 for switching higher voltager-接点1A-容量16A-PCB安装
2.14  RM85 inrush-接点1A-容量16A-PCB安装
2.15  HR85 sensitive-接点1A-容量16A-PCB安装
2.16 RM87(11-11)-接点1A,1C-容量12A-PCB安装
2.16.1  RM87(11-1)
2.16.2  RM87(11-2)
2.16.3  RM87(11-3)
2.16.4  RM87(11-4)
2.16.5  RM87(11-5)
2.16.6  RM87(11-6)
2.16.7  RM87(11-7)
2.16.8  RM87(11-8)
2.16.9  RM87(11-9)
2.16.10  RM87(11-10)
2.16.11  RM87(11-11)
2.17 RM96(2-2)-接点1A,1B,1C-容量8A-PCB安装
2.17.1  RM96(2-1)
2.17.2  RM96(2-2)
2.18  RMP84-接点2C-容量8A-PCB安装
2.19  RMP85-接点1C-容量16A-PCB安装
2.20 RA2(2-2)-接点1C,2A-容量5A,20A-PCB安装
2.20.1  RA2(2-1)
2.20.2  RA2(2-2)

R2M-接点2C-容量5A-PCB,插入式安装

2019-07-16 08:59:46
xuanpu
653
最后编辑:u7edau666e 于 2019-07-17 10:50:28
序号 规格型号 别名型号 接点构成 输入电压 额定电流 封装形式 推荐等级
1 R2M-2012-23-1006 R2M2012231006 2C 6VDC 5A 插入式
2 R2M-2012-23-1012 R2M2012231012 2C 12VDC 5A 插入式
3 R2M-2012-23-1024 R2M2012231024 2C 24VDC 5A 插入式
4 R2M-2012-23-1048 R2M2012231048 2C 48VDC 5A 插入式
5 R2M-2012-23-1060 R2M2012231060 2C 60VDC 5A 插入式
6 R2M-2012-23-1080 R2M2012231080 2C 80VDC 5A 插入式
7 R2M-2012-23-1110 R2M2012231110 2C 110VDC 5A 插入式
8 R2M-2012-23-5006 R2M2012235006 2C 6VAC 5A 插入式
9 R2M-2012-23-5012 R2M2012235012 2C 12VAC 5A 插入式
10 R2M-2012-23-5024 R2M2012235024 2C 24VAC 5A 插入式
11 R2M-2012-23-5050 R2M2012235050 2C 50VAC 5A 插入式
12 R2M-2012-23-5100 R2M2012235100 2C 100VAC 5A 插入式
13 R2M-2012-23-5110 R2M2012235110 2C 110VAC 5A 插入式
14 R2M-2012-23-5115 R2M2012235115 2C 115VAC 5A 插入式
15 R2M-2012-23-5120 R2M2012235120 2C 120VAC 5A 插入式
16 R2M-2012-23-5220 R2M2012235220 2C 220VAC 5A 插入式
17 R2M-2012-23-5230 R2M2012235230 2C 230VAC 5A 插入式
18 R2M-2012-23-5240 R2M2012235240 2C 240VAC 5A 插入式
19 R2M-2012-25-1006 R2M2012251006 2C 6VDC 5A PCB
20 R2M-2012-25-1012 R2M2012251012 2C 12VDC 5A PCB
21 R2M-2012-25-1024 R2M2012251024 2C 24VDC 5A PCB
22 R2M-2012-25-1048 R2M2012251048 2C 48VDC 5A PCB
23 R2M-2012-25-1060 R2M2012251060 2C 60VDC 5A PCB
24 R2M-2012-25-1080 R2M2012251080 2C 80VDC 5A PCB
25 R2M-2012-25-1110 R2M2012251110 2C 110VDC 5A PCB
26 R2M-2012-25-5006 R2M2012255006 2C 6VAC 5A PCB
27 R2M-2012-25-5012 R2M2012255012 2C 12VAC 5A PCB
28 R2M-2012-25-5024 R2M2012255024 2C 24VAC 5A PCB
29 R2M-2012-25-5050 R2M2012255050 2C 50VAC 5A PCB
30 R2M-2012-25-5100 R2M2012255100 2C 100VAC 5A PCB
31 R2M-2012-25-5110 R2M2012255110 2C 110VAC 5A PCB
32 R2M-2012-25-5115 R2M2012255115 2C 115VAC 5A PCB
33 R2M-2012-25-5120 R2M2012255120 2C 120VAC 5A PCB
34 R2M-2012-25-5220 R2M2012255220 2C 220VAC 5A PCB
35 R2M-2012-25-5230 R2M2012255230 2C 230VAC 5A PCB
36 R2M-2012-25-5240 R2M2012255240 2C 240VAC 5A PCB
37 R2M-2112-23-1006 R2M2112231006 2C 6VDC 5A 插入式
38 R2M-2112-23-1012 R2M2112231012 2C 12VDC 5A 插入式
39 R2M-2112-23-1024 R2M2112231024 2C 24VDC 5A 插入式
40 R2M-2112-23-1048 R2M2112231048 2C 48VDC 5A 插入式
41 R2M-2112-23-1060 R2M2112231060 2C 60VDC 5A 插入式
42 R2M-2112-23-1080 R2M2112231080 2C 80VDC 5A 插入式
43 R2M-2112-23-1110 R2M2112231110 2C 110VDC 5A 插入式
44 R2M-2112-23-5006 R2M2112235006 2C 6VAC 5A 插入式
45 R2M-2112-23-5012 R2M2112235012 2C 12VAC 5A 插入式
46 R2M-2112-23-5024 R2M2112235024 2C 24VAC 5A 插入式
47 R2M-2112-23-5050 R2M2112235050 2C 50VAC 5A 插入式
48 R2M-2112-23-5100 R2M2112235100 2C 100VAC 5A 插入式
49 R2M-2112-23-5110 R2M2112235110 2C 110VAC 5A 插入式
50 R2M-2112-23-5115 R2M2112235115 2C 115VAC 5A 插入式
51 R2M-2112-23-5120 R2M2112235120 2C 120VAC 5A 插入式
52 R2M-2112-23-5220 R2M2112235220 2C 220VAC 5A 插入式
53 R2M-2112-23-5230 R2M2112235230 2C 230VAC 5A 插入式
54 R2M-2112-23-5240 R2M2112235240 2C 240VAC 5A 插入式
55 R2M-2112-25-1006 R2M2112251006 2C 6VDC 5A PCB
56 R2M-2112-25-1012 R2M2112251012 2C 12VDC 5A PCB
57 R2M-2112-25-1024 R2M2112251024 2C 24VDC 5A PCB
58 R2M-2112-25-1048 R2M2112251048 2C 48VDC 5A PCB
59 R2M-2112-25-1060 R2M2112251060 2C 60VDC 5A PCB
60 R2M-2112-25-1080 R2M2112251080 2C 80VDC 5A PCB
61 R2M-2112-25-1110 R2M2112251110 2C 110VDC 5A PCB
62 R2M-2112-25-5006 R2M2112255006 2C 6VAC 5A PCB
63 R2M-2112-25-5012 R2M2112255012 2C 12VAC 5A PCB
64 R2M-2112-25-5024 R2M2112255024 2C 24VAC 5A PCB
65 R2M-2112-25-5050 R2M2112255050 2C 50VAC 5A PCB
66 R2M-2112-25-5100 R2M2112255100 2C 100VAC 5A PCB
67 R2M-2112-25-5110 R2M2112255110 2C 110VAC 5A PCB
68 R2M-2112-25-5115 R2M2112255115 2C 115VAC 5A PCB
69 R2M-2112-25-5120 R2M2112255120 2C 120VAC 5A PCB
70 R2M-2112-25-5220 R2M2112255220 2C 220VAC 5A PCB
71 R2M-2112-25-5230 R2M2112255230 2C 230VAC 5A PCB
72 R2M-2112-25-5240 R2M2112255240 2C 240VAC 5A PCB
73 R2M-3012-23-1006 R2M3012231006 2C 6VDC 5A 插入式
74 R2M-3012-23-1012 R2M3012231012 2C 12VDC 5A 插入式
75 R2M-3012-23-1024 R2M3012231024 2C 24VDC 5A 插入式
76 R2M-3012-23-1048 R2M3012231048 2C 48VDC 5A 插入式
77 R2M-3012-23-1060 R2M3012231060 2C 60VDC 5A 插入式
78 R2M-3012-23-1080 R2M3012231080 2C 80VDC 5A 插入式
79 R2M-3012-23-1110 R2M3012231110 2C 110VDC 5A 插入式
80 R2M-3012-23-5006 R2M3012235006 2C 6VAC 5A 插入式
81 R2M-3012-23-5012 R2M3012235012 2C 12VAC 5A 插入式
82 R2M-3012-23-5024 R2M3012235024 2C 24VAC 5A 插入式
83 R2M-3012-23-5050 R2M3012235050 2C 50VAC 5A 插入式
84 R2M-3012-23-5100 R2M3012235100 2C 100VAC 5A 插入式
85 R2M-3012-23-5110 R2M3012235110 2C 110VAC 5A 插入式
86 R2M-3012-23-5115 R2M3012235115 2C 115VAC 5A 插入式
87 R2M-3012-23-5120 R2M3012235120 2C 120VAC 5A 插入式
88 R2M-3012-23-5220 R2M3012235220 2C 220VAC 5A 插入式
89 R2M-3012-23-5230 R2M3012235230 2C 230VAC 5A 插入式
90 R2M-3012-23-5240 R2M3012235240 2C 240VAC 5A 插入式
91 R2M-3012-25-1006 R2M3012251006 2C 6VDC 5A PCB
92 R2M-3012-25-1012 R2M3012251012 2C 12VDC 5A PCB
93 R2M-3012-25-1024 R2M3012251024 2C 24VDC 5A PCB
94 R2M-3012-25-1048 R2M3012251048 2C 48VDC 5A PCB
95 R2M-3012-25-1060 R2M3012251060 2C 60VDC 5A PCB
96 R2M-3012-25-1080 R2M3012251080 2C 80VDC 5A PCB
97 R2M-3012-25-1110 R2M3012251110 2C 110VDC 5A PCB
98 R2M-3012-25-5006 R2M3012255006 2C 6VAC 5A PCB
99 R2M-3012-25-5012 R2M3012255012 2C 12VAC 5A PCB
100 R2M-3012-25-5024 R2M3012255024 2C 24VAC 5A PCB
101 R2M-3012-25-5050 R2M3012255050 2C 50VAC 5A PCB
102 R2M-3012-25-5100 R2M3012255100 2C 100VAC 5A PCB
103 R2M-3012-25-5110 R2M3012255110 2C 110VAC 5A PCB
104 R2M-3012-25-5115 R2M3012255115 2C 115VAC 5A PCB
105 R2M-3012-25-5120 R2M3012255120 2C 120VAC 5A PCB
106 R2M-3012-25-5220 R2M3012255220 2C 220VAC 5A PCB
107 R2M-3012-25-5230 R2M3012255230 2C 230VAC 5A PCB
108 R2M-3012-25-5240 R2M3012255240 2C 240VAC 5A PCB
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


  • 在线客服
    • 销售付小姐 在线联系
    • 销售雷小姐 在线联系
<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>