ELESTA(依莱斯塔)手册介绍
1  SIS2-线圈5-60VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
2  SIS2SEN-线圈3-60VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
3  SIS3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
4  SIS3SEN-线圈5-60VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
5  SIS4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/6A 1500VA
6  SIS4SEN-线圈3-60VDC-接点2a2b-负载250V/6A 1500VA
7  SIS6-线圈5-110VDC-接点4a2b-250V/6A 1500VA
8  SIS6SEN-线圈3-60VDC-接点4a2b-负载250V/6A 1500VA
9  SIFS3-线圈5-60VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
10  SIF3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/10A 2500VA
11  SIF4-线圈5-110VDC-接点2a2b-负载250V/8A 2000VA
12  SIF6-线圈5-110VDC-接点4a2b-负载250V/8A 2000VA
13  SGR282ZK-线圈5-110VDC-接点2c-负载250V/8A 2000VA
14  SGR282ZKVAR-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/8A 2000VA
15  SIM2-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/8A 2000VA
16  SIM3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/8A 2000VA
17  SIM4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/8A 2000VA
18  SLR4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/10A 2500VA
19  SIR4-线圈5-110VDC-接点2a2b-负载250V/10A 2500VA
20  SIR4SEN-线圈5-60VDC-接点3a1b-负载250V/10A 2500VA
21  SIR4P-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
22  SIR6-线圈5-110VDC-接点3a3b-负载250V/10A 2500VA
23  SIR6SEN-线圈5-60VDC-接点5a1b-负载250V/10A 2500VA
24  SIR8-线圈6-110VDC-接点7a1b-负载250V/10A 2500VA
25  SIR10-线圈6-220VDC-接点9a1b-负载250V/10A 2500VA
26  SIP6-线圈6-110VDC-接点2b+4a-负载250V/6A 1500VA
27  Accessories-附件

SIS6SEN-线圈3-60VDC-接点4a2b-负载250V/6A 1500VA

2019-10-31 08:51:50
xuanpu
205
最后编辑:xuanpu 于 2019-11-04 15:53:41

安装方式:PCB直插

序号 产品型号 线圈电压 接点构成 负载容量 开关电压 开关电流 开关功率
1 SIS422-3VDCSEN 3VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
2 SIS422-3.3VDCSEN 3.3VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
3 SIS422-4.5VDCSEN 4.5VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
4 SIS422-5VDCSEN 5VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
5 SIS422-6VDCSEN 6VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
6 SIS422-9VDCSEN 9VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
7 SIS422-12VDCSEN 12VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
8 SIS422-24VDCSEN 24VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
9 SIS422-48VDCSEN 48VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)
10 SIS422-60VDCSEN 60VDC 4a2b 250V/6A 1500VA 5-250VDC/VAC 3mA-6A 40mW-1500W(VA)

底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>