★SSR(2-1)

2018-08-29 10:46:17
xuanpu
751
最后编辑:xuanpu 于 2019-08-06 13:38:59
序号 规格型号 输入方式 输出电压 输出类型 输出电流 控制方式 安装方式 技术文档 推荐等级
1 SSR-10DA 4-32VDC AC NO 10A 过零 面板 <PDF> ★★★
2 SSR-10DA-R 4-32VDC AC NO 10A 随机 面板 <PDF>
3 SSR-10DA-H 4-32VDC AC NO 10A 过零 面板 <PDF>
4 SSR-10DA-H-R 4-32VDC AC NO 10A 随机 面板 <PDF>
5 SSR-10DD 4-32VDC DC NO 10A 过零 面板 <PDF>
6 SSR-10DD-R 4-32VDC DC NO 10A 随机 面板 <PDF>
7 SSR-10DD-H 4-32VDC DC NO 10A 过零 面板 <PDF>
8 SSR-10DD-H-R 4-32VDC DC NO 10A 随机 面板 <PDF>
9 SSR-10AA 8-250VAC AC NO 10A 过零 面板 <PDF>
10 SSR-10AA-R 8-250VAC AC NO 10A 随机 面板 <PDF>
11 SSR-10AA-H 8-250VAC AC NO 10A 过零 面板 <PDF>
12 SSR-10AA-H-R 8-250VAC AC NO 10A 随机 面板 <PDF>
13 SSR-10AD 8-250VAC DC NO 10A 过零 面板 <PDF>
14 SSR-10AD-R 8-250VAC DC NO 10A 随机 面板 <PDF>
15 SSR-10AD-H 8-250VAC DC NO 10A 过零 面板 <PDF>
16 SSR-10AD-H-R 8-250VAC DC NO 10A 随机 面板 <PDF>
17 SSR-10LA 4-20mA AC NO 10A 过零 面板 <PDF>
18 SSR-10LA-R 4-20mA AC NO 10A 随机 面板 <PDF>
19 SSR-10LA-H 4-20mA AC NO 10A 过零 面板 <PDF>
20 SSR-10LA-H-R 4-20mA AC NO 10A 随机 面板 <PDF>
21 SSR-10LD 4-20mA DC NO 10A 过零 面板 <PDF>
22 SSR-10LD-R 4-20mA DC NO 10A 随机 面板 <PDF>
23 SSR-10LD-H 4-20mA DC NO 10A 过零 面板 <PDF>
24 SSR-10LD-H-R 4-20mA DC NO 10A 随机 面板 <PDF>
25 SSR-10VA 可变电阻器 AC NO 10A 过零 面板 <PDF>
26 SSR-10VA-R 可变电阻器 AC NO 10A 随机 面板 <PDF>
27 SSR-10VA-H 可变电阻器 AC NO 10A 过零 面板 <PDF>
28 SSR-10VA-H-R 可变电阻器 AC NO 10A 随机 面板 <PDF>
29 SSR-10VD 可变电阻器 DC NO 10A 过零 面板 <PDF>
30 SSR-10VD-R 可变电阻器 DC NO 10A 随机 面板 <PDF>
31 SSR-10VD-H 可变电阻器 DC NO 10A 过零 面板 <PDF>
32 SSR-10VD-H-R 可变电阻器 DC NO 10A 随机 面板 <PDF>
33 SSR-25DA 4-32VDC AC NO 25A 过零 面板 <PDF>
34 SSR-25DA-R 4-32VDC AC NO 25A 随机 面板 <PDF>
35 SSR-25DA-H 4-32VDC AC NO 25A 过零 面板 <PDF>
36 SSR-25DA-H-R 4-32VDC AC NO 25A 随机 面板 <PDF>
37 SSR-25DD 4-32VDC DC NO 25A 过零 面板 <PDF>
38 SSR-25DD-R 4-32VDC DC NO 25A 随机 面板 <PDF>
39 SSR-25DD-H 4-32VDC DC NO 25A 过零 面板 <PDF>
40 SSR-25DD-H-R 4-32VDC DC NO 25A 随机 面板 <PDF>
41 SSR-25AA 8-250VAC AC NO 25A 过零 面板 <PDF>
42 SSR-25AA-R 8-250VAC AC NO 25A 随机 面板 <PDF>
43 SSR-25AA-H 8-250VAC AC NO 25A 过零 面板 <PDF>
44 SSR-25AA-H-R 8-250VAC AC NO 25A 随机 面板 <PDF>
45 SSR-25AD 8-250VAC DC NO 25A 过零 面板 <PDF>
46 SSR-25AD-R 8-250VAC DC NO 25A 随机 面板 <PDF>
47 SSR-25AD-H 8-250VAC DC NO 25A 过零 面板 <PDF>
48 SSR-25AD-H-R 8-250VAC DC NO 25A 随机 面板 <PDF>
49 SSR-25LA 4-20mA AC NO 25A 过零 面板 <PDF>
50 SSR-25LA-R 4-20mA AC NO 25A 随机 面板 <PDF>
51 SSR-25LA-H 4-20mA AC NO 25A 过零 面板 <PDF>
52 SSR-25LA-H-R 4-20mA AC NO 25A 随机 面板 <PDF>
53 SSR-25LD 4-20mA DC NO 25A 过零 面板 <PDF>
54 SSR-25LD-R 4-20mA DC NO 25A 随机 面板 <PDF>
55 SSR-25LD-H 4-20mA DC NO 25A 过零 面板 <PDF>
56 SSR-25LD-H-R 4-20mA DC NO 25A 随机 面板 <PDF>
57 SSR-25VA 可变电阻器 AC NO 25A 过零 面板 <PDF>
58 SSR-25VA-R 可变电阻器 AC NO 25A 随机 面板 <PDF>
59 SSR-25VA-H 可变电阻器 AC NO 25A 过零 面板 <PDF>
60 SSR-25VA-H-R 可变电阻器 AC NO 25A 随机 面板 <PDF>
61 SSR-25VD 可变电阻器 DC NO 25A 过零 面板 <PDF>
62 SSR-25VD-R 可变电阻器 DC NO 25A 随机 面板 <PDF>
63 SSR-25VD-H 可变电阻器 DC NO 25A 过零 面板 <PDF>
64 SSR-25VD-H-R 可变电阻器 DC NO 25A 随机 面板 <PDF>
65 SSR-40DA 4-32VDC AC NO 40A 过零 面板 <PDF>
66 SSR-40DA-R 4-32VDC AC NO 40A 随机 面板 <PDF>
67 SSR-40DA-H 4-32VDC AC NO 40A 过零 面板 <PDF>
68 SSR-40DA-H-R 4-32VDC AC NO 40A 随机 面板 <PDF>
69 SSR-40DD 4-32VDC DC NO 40A 过零 面板 <PDF>
70 SSR-40DD-R 4-32VDC DC NO 40A 随机 面板 <PDF>
71 SSR-40DD-H 4-32VDC DC NO 40A 过零 面板 <PDF>
72 SSR-40DD-H-R 4-32VDC DC NO 40A 随机 面板 <PDF>
73 SSR-40AA 8-250VAC AC NO 40A 过零 面板 <PDF>
74 SSR-40AA-R 8-250VAC AC NO 40A 随机 面板 <PDF>
75 SSR-40AA-H 8-250VAC AC NO 40A 过零 面板 <PDF>
76 SSR-40AA-H-R 8-250VAC AC NO 40A 随机 面板 <PDF>
77 SSR-40AD 8-250VAC DC NO 40A 过零 面板 <PDF>
78 SSR-40AD-R 8-250VAC DC NO 40A 随机 面板 <PDF>
79 SSR-40AD-H 8-250VAC DC NO 40A 过零 面板 <PDF>
80 SSR-40AD-H-R 8-250VAC DC NO 40A 随机 面板 <PDF>
81 SSR-40LA 4-20mA AC NO 40A 过零 面板 <PDF>
82 SSR-40LA-R 4-20mA AC NO 40A 随机 面板 <PDF>
83 SSR-40LA-H 4-20mA AC NO 40A 过零 面板 <PDF>
84 SSR-40LA-H-R 4-20mA AC NO 40A 随机 面板 <PDF>
85 SSR-40LD 4-20mA DC NO 40A 过零 面板 <PDF>
86 SSR-40LD-R 4-20mA DC NO 40A 随机 面板 <PDF>
87 SSR-40LD-H 4-20mA DC NO 40A 过零 面板 <PDF>
88 SSR-40LD-H-R 4-20mA DC NO 40A 随机 面板 <PDF>
89 SSR-40VA 可变电阻器 AC NO 40A 过零 面板 <PDF>
90 SSR-40VA-R 可变电阻器 AC NO 40A 随机 面板 <PDF>
91 SSR-40VA-H 可变电阻器 AC NO 40A 过零 面板 <PDF>
92 SSR-40VA-H-R 可变电阻器 AC NO 40A 随机 面板 <PDF>
93 SSR-40VD 可变电阻器 DC NO 40A 过零 面板 <PDF>
94 SSR-40VD-R 可变电阻器 DC NO 40A 随机 面板 <PDF>
95 SSR-40VD-H 可变电阻器 DC NO 40A 过零 面板 <PDF>
96 SSR-40VD-H-R 可变电阻器 DC NO 40A 随机 面板 <PDF>
97 SSR-50DA 4-32VDC AC NO 50A 过零 面板 <PDF>
98 SSR-50DA-R 4-32VDC AC NO 50A 随机 面板 <PDF>
99 SSR-50DA-H 4-32VDC AC NO 50A 过零 面板 <PDF>
100 SSR-50DA-H-R 4-32VDC AC NO 50A 随机 面板 <PDF>
101 SSR-50DD 4-32VDC DC NO 50A 过零 面板 <PDF>
102 SSR-50DD-R 4-32VDC DC NO 50A 随机 面板 <PDF>
103 SSR-50DD-H 4-32VDC DC NO 50A 过零 面板 <PDF>
104 SSR-50DD-H-R 4-32VDC DC NO 50A 随机 面板 <PDF>
105 SSR-50AA 8-250VAC AC NO 50A 过零 面板 <PDF>
106 SSR-50AA-R 8-250VAC AC NO 50A 随机 面板 <PDF>
107 SSR-50AA-H 8-250VAC AC NO 50A 过零 面板 <PDF>
108 SSR-50AA-H-R 8-250VAC AC NO 50A 随机 面板 <PDF>
109 SSR-50AD 8-250VAC DC NO 50A 过零 面板 <PDF>
110 SSR-50AD-R 8-250VAC DC NO 50A 随机 面板 <PDF>
111 SSR-50AD-H 8-250VAC DC NO 50A 过零 面板 <PDF>
112 SSR-50AD-H-R 8-250VAC DC NO 50A 随机 面板 <PDF>
113 SSR-50LA 4-20mA AC NO 50A 过零 面板 <PDF>
114 SSR-50LA-R 4-20mA AC NO 50A 随机 面板 <PDF>
115 SSR-50LA-H 4-20mA AC NO 50A 过零 面板 <PDF>
116 SSR-50LA-H-R 4-20mA AC NO 50A 随机 面板 <PDF>
117 SSR-50LD 4-20mA DC NO 50A 过零 面板 <PDF>
118 SSR-50LD-R 4-20mA DC NO 50A 随机 面板 <PDF>
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


  • 在线客服
    • 销售付小姐 在线联系
    • 销售雷小姐 在线联系
<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>