SONGCHUAN(松川)手册介绍
1  102
2  103
3  108
4  110
5  207
6  210
7  215
8  301
9 302(6)
9.1  302-6-1
9.2  302-6-2
9.3  302-6-3
9.4  302-6-4
9.5  302-6-5
9.6  302-6-6
10  303
11  307
12  310
13  409
14 507(3)
14.1  507(1/3)
14.2  507(2/3)
14.3  ★507(3/3)
15 507HT(2)
15.1  507HT-2-1
15.2  507HT-2-2
16  510
17  511
18  611-871E
19 731(3)
19.1  731-3-1
19.2  731-3-2
19.3  731-3-3
20 735(4)
20.1  735-4-1
20.2  735-4-2
20.3  735-4-3
20.4  735-4-4
21 737(4)
21.1  737-4-1
21.2  737-4-2
21.3  737-4-3
21.4  737-4-4
22 793(2)
22.1  793-2-1
22.2  793-2-2
23  801
24  804
25 805(5)
25.1  805-5-1
25.2  805-5-2
25.3  805-5-3
25.4  805-5-4
26 812(2)
26.1  812H(1/2)
26.2  812H(2/2)
27  812BH
28  812HM
29 822(3)
29.1  822(1/3)
29.2  822(2/3)
29.3  822(3/3)
30 832(5)
30.1  832(1/5)
30.2  832(2/5)
30.3  832(3/5)
30.4  832(4/5)
30.5  832(5/5)
31 832A(7)
31.1  832A(1/7)
31.2  832A(2/7)
31.3  832A(3/7)
31.4  832A(4/7)
31.5  832A(5/7)
31.6  832A(6/7)
31.7  832A(7/7)
32  832AW
33 832AWP(4)
33.1  832AWP(1/4)
33.2  832AWP(2/4)
33.3  832AWP(3/4)
33.4  832AWP(4/4)
34  832AM
35  ★832HA
36  832HAWP
37  833H
38  833HM
39  834
40  835
41 841(4)
41.1  841(1/4)
41.2  841(2/4)
41.3  841(3/4)
41.4  841(4/4)
42 845(8)
42.1  845(1/8)
42.2  845(2/8)
42.3  845(3/8)
42.4  845(4/8)
42.5  845(5/8)
42.6  ★845(6/8)-接点2A,2C-负载5A,8A-直插-507系列替代
42.7  845(7/8)
42.8  845(8/8)
43 855A(7)
43.1  855A(1/7)
43.2  855A(2/7)
43.3  855A(3/7)
43.4  855A(4/7)
43.5  855A(5/7)
43.6  855A(6/7)
43.7  855A(7/7)
44  871
45  871A
46  881WP
47 888
47.1  888-8-1
47.2  888-8-2
47.3  888-8-3
47.4  888-8-4
47.5  888-8-5
47.6  888-8-6
47.7  888-8-7
47.8  888-8-8
48  891
49 ★892(7)-操作中
49.1  892-7-1
49.2  892-7-2
49.3  892-7-3
49.4  892-7-4
49.5  ★892-7-5
49.6  892-7-6
49.7  892-7-7
50 894(6)
50.1  894-6-1
50.2  894-6-2
50.3  894-6-3
50.4  894-6-4
50.5  894-6-5
50.6  894-6-6
51  895
52 896(2)
52.1  896-2-1
52.2  896-2-2
53  897
54  898
55 899(2)
55.1  899-2-1
55.2  899-2-2
56  905
57  HD011
58  HD012
59  HD013
60  HD015
61  HD022
62  HD024
63  HV010
64  HV011
65  HV012
66  HV013
67  HV015
68  HV022
69  HV024
70  MV001
71  MV002
72  MV011
73  MV013
74  MV021
75  MV023
76 SCL(3)
76.1  SCL-3-1
76.2  SCL-3-2
76.3  SCL-3-3
77 SCLA
77.1  SCLA-3-1
77.2  SCLA-3-2
77.3  SCLA-3-3
78 SCLD-SCLB
78.1  SCLD-SCLB-3-1
78.2  SCLD-SCLB-3-2
78.3  SCLD-SCLB-3-3

102

2017-12-11 16:54:34
xuanpu
2466
最后编辑:u7edau666e 于 2019-04-15 16:53:46
序号 规格型号 别名型号 接点构成 输入电压 负载电流 封装形式 技术文档
1 102-1AH-C-DC6V 102-1AH-C-6VDC 1A DC6V 20A 直插式 <PDF>
2 102-1AH-C-DC9V 102-1AH-C-9VDC 1A DC9V 20A 直插式 <PDF>
3 102-1AH-C-DC12V 102-1AH-C-12VDC 1A DC12V 20A 直插式 <PDF>
4 102-1AH-C-DC24V 102-1AH-C-24VDC 1A DC24V 20A 直插式 <PDF>
5 102-1AH-V-DC6V 102-1AH-V-6VDC 1A DC6V 20A 直插式 <PDF>
6 102-1AH-V-DC9V 102-1AH-V-9VDC 1A DC9V 20A 直插式 <PDF>
7 102-1AH-V-DC12V 102-1AH-V-12VDC 1A DC12V 20A 直插式 <PDF>
8 102-1AH-V-DC24V 102-1AH-V-24VDC 1A DC24V 20A 直插式 <PDF>
9 102-1AH-S-DC6V 102-1AH-S-6VDC 1A DC6V 20A 直插式 <PDF>
10 102-1AH-S-DC9V 102-1AH-S-9VDC 1A DC9V 20A 直插式 <PDF>
11 102-1AH-S-DC12V 102-1AH-S-12VDC 1A DC12V 20A 直插式 <PDF>
12 102-1AH-S-DC24V 102-1AH-S-24VDC 1A DC24V 20A 直插式 <PDF>
13 102-1CH-C-DC6V 102-1CH-C-6VDC 1C DC6V 20A 直插式 <PDF>
14 102-1CH-C-DC9V 102-1CH-C-9VDC 1C DC9V 20A 直插式 <PDF>
15 102-1CH-C-DC12V 102-1CH-C-12VDC 1C DC12V 20A 直插式 <PDF>
16 102-1CH-C-DC24V 102-1CH-C-24VDC 1C DC24V 20A 直插式 <PDF>
17 102-1CH-V-DC6V 102-1CH-V-6VDC 1C DC6V 20A 直插式 <PDF>
18 102-1CH-V-DC9V 102-1CH-V-9VDC 1C DC9V 20A 直插式 <PDF>
19 102-1CH-V-DC12V 102-1CH-V-12VDC 1C DC12V 20A 直插式 <PDF>
20 102-1CH-V-DC24V 102-1CH-V-24VDC 1C DC24V 20A 直插式 <PDF>
21 102-1CH-S-DC6V 102-1CH-S-6VDC 1C DC6V 20A 直插式 <PDF>
22 102-1CH-S-DC9V 102-1CH-S-9VDC 1C DC9V 20A 直插式 <PDF>
23 102-1CH-S-DC12V 102-1CH-S-12VDC 1C DC12V 20A 直插式 <PDF>
24 102-1CH-S-DC24V 102-1CH-S-24VDC 1C DC24V 20A 直插式 <PDF>
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>