HSINDA(欣大)手册介绍
1  122-接点1A,1C-负载10A,16A-直插
2  132-接点1A,2A,1C,2C-负载8A,16A-直插
3  133-接点1A-负载5-10A-直插
4  134-接点1A,1C-负载5A-直插
5 942(6)
5.1  942(1/6)-接点1A-负载20A-直插
5.2  942(2/6)-接点1A,1C-负载12A,20A-直插
5.3  ★942(3/6)-接点1C-负载12A-直插
5.4  942(4/6)-接点2A,1C-负载7A,12A-直插
5.5  942(5/6)-接点2A,2C-负载5A,7A-直插
5.6  942(6/6)-接点2C-负载5A-直插
6  ★943_7A-接点1A,1C-负载12A-直插
7  ★943_10A-接点1A,1C-负载15A-直插
8  ★944-接点1A,1C-负载7A,10A-直插-已停产
9  945-接点1A-负载15A-直插
10  948-接点1A-负载25A-直插
11  949-接点1A-负载30A-直插
12 951(9)
12.1  951(1/9)-接点1A-负载20A-直插,插入
12.2  951(2/9)-接点1A-负载16A-直插,插入
12.3  951(3/9)-接点1A,1C-负载16A,20A-直插,插入
12.4  951(4/9)-接点1C-负载16A-直插,插入
12.5  951(5/9)-接点1C-负载16A-直插,插入
12.6  951(6/9)-接点1C,2C-负载10A,16A-直插,插入
12.7  951(7/9)-接点2C-负载10A-直插,插入
12.8  951(8/9)-接点2C-负载10A-直插,插入
12.9  951(9/9)-接点2C-负载10A-直插,插入
13 952(9)
13.1  952(1/9)-接点2C-负载7A-直插,插入
13.2  952(2/9)-接点2C-负载7A-直插,插入
13.3  952(3/9)-接点2C,3C-负载7A-直插,插入
13.4  952(4/9)-接点3C-负载7A-直插,插入
13.5  952(5/9)-接点3C-负载7A-直插,插入
13.6  952(6/9)-接点3C-负载7A-直插,插入
13.7  952(7/9)-接点4C-负载5A-直插,插入
13.8  952(8/9)-接点4C-负载5A-直插,插入
13.9  952(9/9)-接点4C-负载5A-直插,插入
14  953A-接点1A,1C-负载30A-直插
15  953B-接点1A,1C-负载30A-直插
16  953E-接点1A,1C-负载30A-直插
17 953G(2)
17.1  953G(1/2)-接点1A,1C-负载30A-直插
17.2  953G(2/2)-接点1C-负载30A-直插
18  953K-接点1A,1C-负载30A-直插
19  953M-接点1A,1C-负载30A-直插
20  957-接点1A-负载10A-直插
21  971-接点1A-负载12A-直插
22  972-接点1C-负载5A-直插
23  981_1A_TV-接点1A-负载10A-直插
24  982-接点1A,1C-负载10A,12A-直插
25  981_2A_SP7-接点2A-负载8A-直插
26 Y02(2)
26.1  Y02(1/2)-接点1A,1C-负载10A,12A,20A-直插
26.2  Y02(2/2)-接点2A,1C,2C-负载8A,10A-直插
27  Y21-接点1A,1C-负载8A,12A-直插
28  Y31-接点1A-负载5A-直插
29  953BH-接点1A,1C-负载70A-插入及直插
30  953GF-接点1A-负载40A-插入及直插
31  102-接点1C-负载30A-直插
32  956-接点1A-负载40A-直插
33  961(1/3)-接点1A-负载40A-直插
34  961(2/3)-接点1C-负载40A-直插
35  961(3/3)-接点2A-负载40A-直插
36  962-接点1A,1C-负载20A-直插
37  963-接点1A,1C-负载15A-直插
38  964-接点1C-负载25A-直插
39  965-接点1A,1B,1C,1U,1V,1W-负载15A-直插
40  Y16-接点1A,1C-负载80A-插入,直插
41  941-接点2C-负载2A-直插
42  946-接点1C-负载2A-直插
43  Y14-接点1C-负载1A-直插

122-接点1A,1C-负载10A,16A-直插

2018-04-08 09:26:26
xuanpu
260
最后编辑:xuanpu 于 2018-04-14 10:28:36
序号 规格型号 别名型号 接点构成 输入电压 负载电流 封装形式 技术文档
1 122-1A-5DS 1221A5DS 1A 5VDC 16A 直插式 <PDF>
2 122-1A-9DS 1221A9DS 1A 9VDC 16A 直插式 <PDF>
3 122-1A-12DS 1221A12DS 1A 12VDC 16A 直插式 <PDF>
4 122-1A-18DS 1221A18DS 1A 18VDC 16A 直插式 <PDF>
5 122-1A-24DS 1221A24DS 1A 24VDC 16A 直插式 <PDF>
6 122-1A-5DS-F 1221A5DSF 1A 5VDC 16A 直插式 <PDF>
7 122-1A-9DS-F 1221A9DSF 1A 9VDC 16A 直插式 <PDF>
8 122-1A-12DS-F 1221A12DSF 1A 12VDC 16A 直插式 <PDF>
9 122-1A-18DS-F 1221A18DSF 1A 18VDC 16A 直插式 <PDF>
10 122-1A-24DS-F 1221A24DSF 1A 24VDC 16A 直插式 <PDF>
11 122H-1A-5DS 122H1A5DS 1A 5VDC 16A 直插式 <PDF>
12 122H-1A-9DS 122H1A9DS 1A 9VDC 16A 直插式 <PDF>
13 122H-1A-12DS 122H1A12DS 1A 12VDC 16A 直插式 <PDF>
14 122H-1A-18DS 122H1A18DS 1A 18VDC 16A 直插式 <PDF>
15 122H-1A-24DS 122H1A24DS 1A 24VDC 16A 直插式 <PDF>
16 122H-1A-5DS-F 122H1A5DSF 1A 5VDC 16A 直插式 <PDF>
17 122H-1A-9DS-F 122H1A9DSF 1A 9VDC 16A 直插式 <PDF>
18 122H-1A-12DS-F 122H1A12DSF 1A 12VDC 16A 直插式 <PDF>
19 122H-1A-18DS-F 122H1A18DSF 1A 18VDC 16A 直插式 <PDF>
20 122H-1A-24DS-F 122H1A24DSF 1A 24VDC 16A 直插式 <PDF>
21 122-1C-5DS 1221C5DS 1C 5VDC 16A 直插式 <PDF>
22 122-1C-9DS 1221C9DS 1C 9VDC 16A 直插式 <PDF>
23 122-1C-12DS 1221C12DS 1C 12VDC 16A 直插式 <PDF>
24 122-1C-18DS 1221C18DS 1C 18VDC 16A 直插式 <PDF>
25 122-1C-24DS 1221C24DS 1C 24VDC 16A 直插式 <PDF>
26 122-1C-5DS-F 1221C5DSF 1C 5VDC 16A 直插式 <PDF>
27 122-1C-9DS-F 1221C9DSF 1C 9VDC 16A 直插式 <PDF>
28 122-1C-12DS-F 1221C12DSF 1C 12VDC 16A 直插式 <PDF>
29 122-1C-18DS-F 1221C18DSF 1C 18VDC 16A 直插式 <PDF>
30 122-1C-24DS-F 1221C24DSF 1C 24VDC 16A 直插式 <PDF>
31 122H-1C-5DS 122H1C5DS 1C 5VDC 16A 直插式 <PDF>
32 122H-1C-9DS 122H1C9DS 1C 9VDC 16A 直插式 <PDF>
33 122H-1C-12DS 122H1C12DS 1C 12VDC 16A 直插式 <PDF>
34 122H-1C-18DS 122H1C18DS 1C 18VDC 16A 直插式 <PDF>
35 122H-1C-24DS 122H1C24DS 1C 24VDC 16A 直插式 <PDF>
36 122H-1C-5DS-F 122H1C5DSF 1C 5VDC 16A 直插式 <PDF>
37 122H-1C-9DS-F 122H1C9DSF 1C 9VDC 16A 直插式 <PDF>
38 122H-1C-12DS-F 122H1C12DSF 1C 12VDC 16A 直插式 <PDF>
39 122H-1C-18DS-F 122H1C18DSF 1C 18VDC 16A 直插式 <PDF>
40 122H-1C-24DS-F 122H1C24DSF 1C 24VDC 16A 直插式 <PDF>
41 1221-1A-5DS 12211A5DS 1A 5VDC 10A 直插式 <PDF>
42 1221-1A-9DS 12211A9DS 1A 9VDC 10A 直插式 <PDF>
43 1221-1A-12DS 12211A12DS 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF>
44 1221-1A-18DS 12211A18DS 1A 18VDC 10A 直插式 <PDF>
45 1221-1A-24DS 12211A24DS 1A 24VDC 10A 直插式 <PDF>
46 1221-1A-5DS-F 12211A5DSF 1A 5VDC 10A 直插式 <PDF>
47 1221-1A-9DS-F 12211A9DSF 1A 9VDC 10A 直插式 <PDF>
48 1221-1A-12DS-F 12211A12DSF 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF>
49 1221-1A-18DS-F 12211A18DSF 1A 18VDC 10A 直插式 <PDF>
50 1221-1A-24DS-F 12211A24DSF 1A 24VDC 10A 直插式 <PDF>
51 1221H-1A-5DS 1221H1A5DS 1A 5VDC 10A 直插式 <PDF>
52 1221H-1A-9DS 1221H1A9DS 1A 9VDC 10A 直插式 <PDF>
53 1221H-1A-12DS 1221H1A12DS 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF>
54 1221H-1A-18DS 1221H1A18DS 1A 18VDC 10A 直插式 <PDF>
55 1221H-1A-24DS 1221H1A24DS 1A 24VDC 10A 直插式 <PDF>
56 1221H-1A-5DS-F 1221H1A5DSF 1A 5VDC 10A 直插式 <PDF>
57 1221H-1A-9DS-F 1221H1A9DSF 1A 9VDC 10A 直插式 <PDF>
58 1221H-1A-12DS-F 1221H1A12DSF 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF>
59 1221H-1A-18DS-F 1221H1A18DSF 1A 18VDC 10A 直插式 <PDF>
60 1221H-1A-24DS-F 1221H1A24DSF 1A 24VDC 10A 直插式 <PDF>
61 1221-1C-5DS 12211C5DS 1C 5VDC 10A 直插式 <PDF>
62 1221-1C-9DS 12211C9DS 1C 9VDC 10A 直插式 <PDF>
63 1221-1C-12DS 12211C12DS 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF>
64 1221-1C-18DS 12211C18DS 1C 18VDC 10A 直插式 <PDF>
65 1221-1C-24DS 12211C24DS 1C 24VDC 10A 直插式 <PDF>
66 1221-1C-5DS-F 12211C5DSF 1C 5VDC 10A 直插式 <PDF>
67 1221-1C-9DS-F 12211C9DSF 1C 9VDC 10A 直插式 <PDF>
68 1221-1C-12DS-F 12211C12DSF 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF>
69 1221-1C-18DS-F 12211C18DSF 1C 18VDC 10A 直插式 <PDF>
70 1221-1C-24DS-F 12211C24DSF 1C 24VDC 10A 直插式 <PDF>
71 1221H-1C-5DS 1221H1C5DS 1C 5VDC 10A 直插式 <PDF>
72 1221H-1C-9DS 1221H1C9DS 1C 9VDC 10A 直插式 <PDF>
73 1221H-1C-12DS 1221H1C12DS 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF>
74 1221H-1C-18DS 1221H1C18DS 1C 18VDC 10A 直插式 <PDF>
75 1221H-1C-24DS 1221H1C24DS 1C 24VDC 10A 直插式 <PDF>
76 1221H-1C-5DS-F 1221H1C5DSF 1C 5VDC 10A 直插式 <PDF>
77 1221H-1C-9DS-F 1221H1C9DSF 1C 9VDC 10A 直插式 <PDF>
78 1221H-1C-12DS-F 1221H1C12DSF 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF>
79 1221H-1C-18DS-F 1221H1C18DSF 1C 18VDC 10A 直插式 <PDF>
80 1221H-1C-24DS-F 1221H1C24DSF 1C 24VDC 10A 直插式 <PDF>

底部联系方式

地址: 上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼201 邮编:201108     电话:021-34291916     传真:021-34130326  

销售: 13621906325   13524598416   18964807595    合作:13611837686

  • 在线客服
    • 销售雷小姐 在线联系
    • 销售韦小姐 在线联系
    • 销售侯先生 在线联系